Gebruik en Toestemming

Geportretteerde geeft uitdrukkelijk toestemming voor het openbaar maken van zijn/haar portret

– in het portfolio van de fotograaf, zowel in print als digitaal, voor online en offline gebruik;

– ter publicatie op social media, waaronder maar niet uitsluitend Facebook, Instagram, Flickr, Pinterest, YouTube en eventuele toekomstige sociale media;

-ten behoeve van promotionele doeleinden van fotograaf, zoals in advertenties, op banners en andere promotionele openbaarmakingsvormen;

– ter publicatie door derden, online of in print, ten behoeve van fotograaf, over fotograaf of over het werk van fotograaf;

-in een expositie online of offline of in een fotoboek in print of digitaal, van fotograaf of in een verzamelboek samengesteld door een derde

– of voor enige andere openbaarmaking in lijn met bovenstaande.

Fotograaf zal de portretten uitdrukkelijk niet gebruiken

– om te verkopen via stocksites of op andere wijzen;

-om te (laten) gebruiken in een seksuele of pornografische context;

-ten behoeve van direct financieel gewin, zoals directe verkoop van prints of directe verkoop van licenties;

-om door derden te laten gebruiken voor zichzelf.

Periode: voor onbepaalde tijd
Geografisch gebied: wereldwijd

Overige afspraken:

Geportretteerde ontvangt geen vergoeding voor deze portretten of de publicatie daarvan. Geportretteerde ontvangt de afbeeldingen in hoge resolutie. Geportretteerde vrijwaart fotograaf van enige aanspraak met betrekking tot het gebruik of publicatie van de portretten, in welke vorm dan ook, behoudens beperkingen zoals hierboven zijn vermeld.

Auteursrecht
Fotograaf zal de portretten bewerken in de door hem/haar gebruikelijke stijl. Portretten kunnen eventueel in collages of in combinatie met andere foto’s gebruikt worden. Geportretteerde stemt er mee in dat fotograaf de portretten creatief mag verveelvoudigen en openbaarmaken behoudens beperkingen zoals hierboven genoemd.

Use and Consent

The portrayed person gives explicit permission for his/her portrait to be made public

– in the photographer’s portfolio, both in print and digital, for online and offline use;

– for publication on social media, including but not limited to Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube and any future social media;

– for Photographer’s promotional purposes, such as in advertisements, on banners and other promotional disclosures;

– for publication by third parties, online or in print, for the benefit of the photographer, about the photographer or about the photographer’s work;

– in an exhibition online or offline or in a photo book in print or digital, by a photographer or in a collection book compiled by a third party

– or for any other disclosure in line with the above.

Photographer will expressly not use the portraits

– to sell through stock sites or other means;

– to use or have them used in a sexual or pornographic context;

– for direct financial gain, such as direct sale of prints or direct sale of licenses;

– to be used by third parties for themselves.

Period: indefinitely

Geographic Area: Worldwide

Remaining appointments:

The person portrayed will not receive any compensation for these portraits or their publication. The person portrayed will receive the edited images in high resolution and without a logo. The portrayed indemnifies the photographer from any claim with regard to the use or publication of the portraits, in whatever form, subject to restrictions as stated above.

Copyright

Photographer will edit the portraits in his/her usual style. Portraits can be used in collages or in combination with other photos. The person portrayed agrees that the photographer may reproduce and publish the portraits creatively, subject to restrictions as mentioned above.