Algemene voorwaarden Zus en Zo Foto

Alle gemaakte foto’s blijven altijd eigendom van Zus en Zo Foto. De opdrachtgever koopt het gebruiksrecht en niet het auteursrecht van de foto’s. Het is wel toegestaan om de foto’s te kopiëren, printen en delen voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om de foto’s te gebruiken voor commerciële doeleinden (tenzij anders schriftelijk afgesproken).

De foto’s worden door Zus en Zo Foto bewerkt. Het is niet toegestaan om de foto’s zelf bij te snijden, een andere kleur te geven of op andere wijze te bewerken.

Zus en Zo Foto is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en mogelijke kleurverschillen van de prints, canvas en andere fotoproducten die geprint worden van de door Zus en Zo Foto geleverde digitale afbeeldingen.

Bruidsreportage

De fotoshoot wordt bij de opdrachtgever thuis, en/of op een afgesproken locatie gemaakt.

Zus en Zo Foto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan kleding en/of huisinrichting die ontstaan is tijdens de fotoshoot.

Zus en Zo Foto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het vallen tijdens de fotoshoot.

Zus en Zo Foto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele klachten in verband met groepsfoto’s waarbij sommige personen niet goed of volledig zichtbaar zijn.

Mochten de fotografen van Zus en Zo Foto ziek zijn waardoor de geplande fotoshoot niet door kan gaan dan helpen de fotografen van Zus en Zo Foto tijdig om een waardevolle en bijpassende vervanger te vinden.

Resultaten

De resultaten van de bruidsreportage worden voor elk bruidspaar opgenomen in een op maat gemaakte offerte, die tevens door beide partijen (de bruidspaar en Zus en Zo Foto) getekend dient te worden

De resultaten worden binnen in offerte opgenomen tijd afgeleverd.

Betaling

De opdrachtgever dient bij het definitieve boeken van het bruidsreportage en het ondertekenen van de offerte een aanbetaling van € 250 voor de opdracht te betalen

De aanbetaling wordt niet gerestitueerd

De rest van het bedrag dient betaald worden voor het definitieve levering van de gemaakte reportage

Privacy

 Zus en Zo Foto zal zeer zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Dit houdt in dat de gegevens veilig worden bewaard en niet worden doorgegeven aan derden of openbaar gesteld worden.

Zus en Zo Foto zal uw gegevens bewaren omdat we verplicht zijn om factuuradministratie te bewaren.

Bij het definitief boeken van de bruidsreportage gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Zus en Zo Foto.

.

Terms and Conditions Zus en Zo Foto

All photos taken remain the property of Zus en Zo Foto. The client buys the right of use and not the copyright of the photos. It is allowed to copy, print and share the photos for your own use. It is not allowed to use the photos for commercial purposes (unless otherwise agreed in writing).

The photos are edited by Zus en Zo Foto. It is not allowed to crop, color or otherwise edit the photos yourself.

Zus en Zo Foto is not responsible for the quality and possible color differences of the prints, canvas and other photo products that are printed from the digital images supplied by Zus en Zo Foto.

Wedding reportage

The photo shoot is made at the client’s home and/or at an agreed location.

Zus en Zo Foto cannot be held liable for any damage to clothing and/or home furnishings that occurred during the photo shoot.

Zus en Zo Foto cannot be held liable for falls during the photo shoot.

Zus en Zo Foto cannot be held liable for any complaints in regard to group photos in which some people are not properly or fully visible.

If the photographers of Zus en Zo Foto are ill, as a result of which the planned photo shoot cannot take place, the photographers of Zus en Zo Foto help in time to find a valuable and suitable replacement.

Results

The results of the wedding report are included for each bridal couple in a tailor-made offer, which must also be signed by both parties (the bridal couple and Zus en Zo Foto).

The results are delivered within the time specified in the quotation.

Payment

When the final booking is made and the customed quotation is being signed, the client must pay a deposit of € 250.

The deposit is non-refundable.

The rest of the amount must be paid before the final delivery of the wedding report is made.

Privacy

Zus en Zo Foto will handle your data very carefully. This means that the data is stored securely and is not passed on to third parties or made public.

Zus en Zo Foto will keep your data because we are obliged by law to keep invoice administration.

When definitively booking the wedding reportage, the client automatically agrees to the general terms and conditions of Zus en Zo Foto.